Πακέτα Εργασίας

Πακέτο εργασίας 1: Μελέτη υποβάθρου και ανάλυση κατάστασης στα συστήματα κατάρτισης πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο στόχος του πακέτου είναι η ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης πνευματικής ιδιοκτησίας, τα προγράμματα σπουδών και το περιεχόμενο, τα μέσα διάδοσης και τα αποτελέσματα του έργου DIPS, σε σύγκριση με άλλα έργα, ειδικά έργα των γραφείων Εθνικής Πνευματικής-βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κέντρων έρευνας και ανάπτυξης των χωρών των εταίρων.

Εκτός από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα προϊόντα θα αναλυθούν και θα υπογραμμιστούν οι διατομές και οι περιοχές ανάπτυξης . Αυτό το πακέτο εργασίας θα ελέγξει τις αναγκαίες βελτιώσεις και θα διαμορφώσει τον πίνακα περιεχομένων που θα είναι η βάση για το Patent4SME.

Πακέτο εργασίας 2: Τοπικό περιεχόμενο / Ανάπτυξη περίπτωσης

Με βάση τα αποτελέσματα από το ΠΕ1, το τοπικό περιεχόμενο και οι περιπτώσεις θα ενημερωθούν και θα αναπτυχθούν. Θα αποτελέσουν την τελική Τουρκική έκδοση του Patent4SME.

Τα υφιστάμενη αποτελέσματα του έργου DIPS θα μεταφραστούν στα Τουρκικά, Ελληνικά και Βουλγαρικά. Στη συνέχεια, επιπλέον περιεχόμενο (όπως ορίζεται στο ΠΕ1) θα αναπτυχθεί στα Τουρκικά και θα μεταφραστεί στα αγγλικά, έτσι ώστε η αρχική Αγγλική έκδοσή θα μπορούσε να αναβαθμιστεί. Προκειμένου να αποκτήσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης, οι εταίροι θα διοργανώσουν συναντήσεις με τους εμπλεκομένους και θα συλλέξουν απόψεις και προτάσεις. Έχει ως στόχο να σχεδιάσουν σχήματα ενθαρρύνοντας την καλύτερη κατανόηση του προσωπικού των ΜΜΕ σχετικά με τον οδηγό του περιεχομένου ».

Πακέτο εργασίας 3: Οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού

Ο στόχος που θα επιτευχθεί με αυτό το πακέτο εργασίας είναι να παρέχεται το ολοκληρωμένο εργαλείο Patent4SME που υιοθετείται σύμφωνα με τις γλωσσικές, νομοθετικές, οικονομικές και τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των χωρών της κοινοπραξίας. Το τελικό εργαλείο θα εξυπηρετήσει τις επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους, καθώς και τα άτομα που θα ήθελαν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία.

Τα αποτελέσματα αυτού του πακέτου εργασίας θα είναι το τελικό περιεχόμενο του αναθεωρημένου προγράμματος μαθημάτων που θα αποτελείται από περίπου 40 διδακτικές ώρες που είναι προσαρμόσιμο σε σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Η γλώσσα του τελικού προϊόντος θα είναι Τουρκικά, Ελληνικά, Βουλγαρικά και Αγγλικά.

Πακέτο εργασίας 4: Υλικό βασισμένο στο διαδίκτυο και ανάπτυξη της δομής της ηλεκτρονικής μάθησης

Αυτό το πακέτο εργασιών έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια τεχνική υποδομή για το έργο Patent4SME. Έχει ως στόχο να παρέχει ένα περιεκτικό περιβάλλον μάθησης, που είναι διαθέσιμο on-line και επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, να συμμετέχουν και να μοιράζονται τις γνώσεις τους στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΙ), σε θέματα προστασίας και εφαρμογής.
Στις ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες θα είναι συνεπή προς τα αντικείμενα μάθησης που ορίζονται στο ΠΕ1, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που ορίζονται εκ νέου στο ΠΕ1. Με αυτό το πακέτο εργασίας η κοινοπραξία αφενός στοχεύει να κατασκευάσει και να παρέχει μόνιμη ιστοσελίδα για το μεταβιβασθέν εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης στα Τουρκικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Αγγλικά.

Πακέτο εργασίας 5: Ιστοσελίδα και δομή ηλεκτρονικής μάθησης του έργου Patent4SME

Η πιλοτική φάση του έργου έχει ως στόχο να ληφθεί η πρώτη εντύπωση για τη μεταφορά του εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης στην διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει ως στόχο να αξιολογήσει και να επικυρώσει το εκπαιδευτικό υλικό μέσω δοκιμής σε πεδίο. Η αξιολόγηση της χρηστικότητας και της διαλειτουργικότητας της διαδικτυακής πύλης θα είναι οι άλλοι στόχοι του πακέτου εργασίας.

Για να επιτευχθούν οι χρήσιμες ανατροφοδοτήσεις, από τους τελικούς χρήστες κατά τη φάση της πλοήγησης, στόχος είναι να προετοιμαστεί ένα έντυπο σεναρίου πλοήγησης και ανταλλαγής εμπειριών (που επίσης θα βοηθήσει στην αναθεώρηση του Patent4SME.Μετά από ανάλυση των ανατροφοδοτήσεων του χρήστη, ο οποίος έλαβε μέρος στη φάση πειραματισμού, υπάρχει ο στόχος να επεξεργαστούν τα συμπέρασμα για να αναληφθούν αναθεωρήσεις του εργαλείου.
Η κύρια παραγωγή του πακέτου εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εργαλείου πνευματικής ιδιοκτησίας σε επιλεγμένα άτομα και ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση, την εκ νέου επεξεργασία, την αναθεώρηση και τη βελτίωση του προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο, το προϊόν και τα αποτελέσματα του έργου θα δοθούν στην τελική τους μορφή.

Πακέτο εργασίας 6: Διάδοση & Εκμετάλλευση

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας θα παράσχει βέλτιστη διάχυση (σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) των αποτελεσμάτων του σχεδίου για τους τελικούς χρήστες (άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις, ΜΜΕ, διευθυντές, φοιτητές κλπ) και τους παράγοντες πολλαπλασιασμού (επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματικά επιμελητήρια ...) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και πειστικότητα για τα μηνύματα του έργου, η θα παραχθεί και θα διαδοθεί η προωθητική έννοια, σε αυτό το πακέτο εργασίας, που συμπεριλαμβάνει το λογότυπο, τον τίτλο, και άλλα οπτικά υλικά. Όλα τα υλικά θα είναι συμβατά με την αξιοποίηση και τη διάδοση της έκθεσης στρατηγικής (R5) και θα προετοιμαστούν στο ΠΕ7.