Ελληνικά

Στην σημερινή οικονομία της γνώσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΙ)έχουν γίνει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα τους να δημιουργούν και να καινοτομούν, ως κύρια πηγή της ανταγωνιστικότητα τους. Μια τέτοια ευρηματικότητα, τεχνογνωσία και δημιουργικότητα συλλαμβάνονται και μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός είναι ο λόγος που η προστασία ΠΙ προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της θέσης των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους στην αγορά. Η μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ 70%) εκτιμούν ότι χρειάζονται υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης της ΠΙ. Όμως, οι ΜΜΕ έχουν περιορισμένους πόρους (χρόνο, χρήμα κλπ) για να προσεγγίσουν τις πηγές πληροφόρησης.

Κύρια Στόχοι: Στόχος του έργου είναι να μεταφερθεί το έργο DIPS, το οποίο έχει που έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο ιδέα της εκπαίδευσης, με στόχο την εκμάθηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις. Τα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προετοιμασία ατόμων ώστε να αξιολογούν άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και να διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρείες. Το έργο δίνει μια ταυτότητα στην λειτουργία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην διαχείριση των επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή στην πραγματικότητα εκτελείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, από άτομα που δεν έχουν καμία συγκεκριμένη γνώση για δικαιώματα ΠΙ. Τα περισσότερα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απευθύνονται σε δικηγόρους και καλύπτουν κυρίως τις νομικές πτυχές. Η εκπαίδευση μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος DIPS στοχεύει άτομα με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα.

Αποτελέσματα του Έργου: Το έργο «Patent4SME" θα παράγει ενότητες κατάρτισης, με βάση το διαδίκτυο , όπου τα ενδιαφερόμενα άτομα θα μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες.

Τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας: Οι εταίροι του προγράμματος είναι από την Τουρκία, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το ίδρυμα Henri TUDOR (LU) είναι ο δημιουργός του προς μεταφορά έργου. Η IDEC Α.Ε (GR) θα ενισχύσει την κοινοπραξία σε σχέση με την τεχνική υποδομή της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής ενότητας. Το τουρκικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ταρσούς (TTSO) είναι ο επικεφαλής του έργου. Οι εταίροι MTOSB και Yenileşim θα μεταφράσουν το υπάρχον εργαλείο, θα ενισχύσουν τις καλύτερες τοπικές περιπτώσεις και θα διαδώσουν το εργαλείο. Η εταιρία Euro-Training (BG) θα σχεδιάσει τις πιλοτικές δραστηριότητες. Οι Έλληνες και Βούλγαροι συνεργάτες, επίσης, θα μεταφράσουν και θα μεταφέρουν το εκπαιδευτικό πακέτο στις χώρες τους.

Προβλεπόμενες επιπτώσεις: Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) είναι μεταξύ των προτέρων θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Το θέμα αυτό θεωρείται ότι είναι υψηλού επιπέδου και μόνο άτομα με νομική κατάρτιση θα πρέπει να ασχοληθούν. Ωστόσο, αυτή οι νομικοί κοστίζουν στις επιχειρήσεις χρόνο και χρήματα.