Българска версия

В днешната икономика на знанието интелектуалната собственост придобива изключително значение. Най-успешните компании през последните години разчитат все повече на нематериалните си активи в борбата с конкуренцията. Иновации, открития, ноу хау се трансформират в изключително успешни бизнес активи чрез придобиване на права върху интелектуалната собственост. Ето защо защитата на интелектуалната собственост се превръща в едно много важно средство за повишаване на конкурентноспособноста, задържане на позицията на стоките и услуги на пазара. Близо 70% от малките и средни предприятия считат, че имат нужда от управление на интелектуалната собственост. Но много от тях имат ограничени ресурси.


Основни цели: целта на този проект е трансфер на продукт от предишен Европейски проект, наречен DIPS в резултат на който е създадена иновативна концепция за тренинг в сферата на интелектуалната собственост. Обучаващият курс е специално създаден да подготви професионалисти за достъп до нематериалните активи и управление на интелектуалната собственост в компаниите. Тази функция обикновено се възлага на специалисти без специфични познания в тази област. Основните обучаващи курсове обикновено са предназначени за адвокати и засягат главно правните аспекти на проблема. Електронният курс за обучение, който ще се разработи е предназначен за специалисти с различни професии.
Главен резултат от проекта ще бъде Интернет базирана платформа за модулно обучение на различни специалисти.


Партньорите по проекта са от следните Европейски страни: Люксембург, Турция, Гърция и България. "Henri TUDOR Institute" (Люксембург) е инициаторът на трансферирания проект. "IDEC S.A." (Гърция) ще отговаря за техническата инфраструктура и електронното обучение. Търговско промишлената палата от град Тарсус, както и "MTOSB Management" и "Yenileşim Association" от Турция ще преведат и адаптират учебното съдържание. ЕВРО-тренинг (България) ще отговаря за пилотното обучение. Гръцките и Български партньори също така ще преведат и адаптират учебното съдържание на съответните езици.


Очаквано въздействие: Интелектуалната собственост е приоритетен проблем в бизнеса за много компании. Обикновено се смята, че само външни професионалисти могат да се справят с този проблем, но те струват много време и средства. Чрез нашия продукт много специалисти от компаниите ще получат важни знания и умения в областта на интелектуалната собственост и управление на нематериални активи и така ще предпазят своите организации от незаконно копиране, имитиране на стоки и услуги от техни конкуренти. Ще спомогнат за създаване на стратегии за корпоративна идентичност, запазени марки и оценка на интелектуалния капитал.