Работни пакети

Работен пакет 1: Анализ на ситуацията в различните форми на обучение в сферата на интелектуалната собственост

Целта на този пакет е анализ на текущата ситуация във всяка една от страните - партньори: учебни програми, съдържание, методи, техники, обучаващи организации и центрове. Ще се определят и анализират общите и специфични прилики и разлики в съдържанието и подходите.
Ще се верифицира нуждата от осъвременяване на съдържанието на учебните материали.

 

Работен пакет 2: Разработване и адаптиране на учебното съдържание

На базата на резултатите от Работен пакет 1, ще се разработи ново и ще се адаптира съществуващото учебно съдържание, според спецификата на нуждите за всяка една страна. Така ще се създаде финалната версия на продукта от проекта "Patent4SME".
Материалите ще се преведат на турски, български и гръцки.

 

Работен пакет 3: Финализация на учебните материали

Преведените материали ще се усъвършенстват от гледна точка на лингвистиката за всяка една от страните - партньори. Финалният продукт ще бъед предназначен както за специалисти в тази сфера, така и за неспециалисти, които желаят да навлезат и се усъвършенстват в тази проблематика. Така материалите ще бъдат готови за адаптиране в електронната обучаваща система. Те ще бъдат достъпни на четирите езика: английски, български, турски и гръцки.

 

Работен пакет 4: Разработване и структуриране на Web базираните учебни материали

На този етап ще се изгради техническата инфраструктура на проекта. Целта е да се постигне една отлична среда за електронно обучение, базирано на учебни модули. Така ще се изгради системата за електронно обучение, която ще бъде достъпна на четирите съответни езика.


Работен пакет 5: Пилотен тест на електронното обучение

Пилотната фаза е предназначена да събере предварителна информация и впечатления от обучаващото средство. Ще бъдат оценени и валидирани обучаващите модули. Ще се оцени и обучаващия интерфейс. Ще се разработи и система за обратна връзка. След анализиране на обратната връзка от пилотното обучение, ще се направи ревизия и подобряване, както на учебното съдържание, така и на електронната среда за обучение.
На този етап ще се изработи и финалната версия на продукта.

 

Работен пакет 6: Разпространение и експлоатация

Ще се стараем да постигнем максимално разпространение както на местно, локално ниво, така и на регионално и национално в страните - партньори по проекта. Ще стигнем до крайните потребители - специалисти от малки и средни предприятия и асоциации, търговско промишлени палати, сдружения и други. Ще се разработят и материали за разпространение.