Αποτελέσματα

  • Αναθεωρημένος κατάλογος περιεχομένων δείκτης του περιεχομένου για το έργο Patent4SME
  • Ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου
  • Τελικό περιεχόμενο του έργου Patent4SME
  • Έκθεση στρατηγικής αξιοποίησης και διάδοσης
  • Ιστοσελίδα και ηλεκτρονική δομή του έργου Patent4SME
  • "Οδηγός χρήσης του έργου Patent4SME"
  • Έκθεση σύνθεσης σχετικά με την πιλοτική αξιολόγηση και τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις
  • Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό σεμινάριο
  • Τελική έκθεση