Αντικείμενα

Οι πλέον αναφερμένοι λόγοι, στις μελέτες, γιατί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αποφεύγουν τη χρήση του συστήματος ΔΠΙ:

– Έλλειψη ευαισθητοποίησης
– Έξοδα (χρεώσεις και τέλη)
– Κόστος εφαρμογής
– Μακροχρόνια καθοδήγηση
– (Αναμενόμενη) πρακτική ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται προνομιακά από τα γραφεία ΠΙ.

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να μεταφέρει μια εκπαιδευτική αντίληψη με στόχο την εκμάθηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για να διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προετοιμασία ατόμων για να αξιολογήσουν άυλα περιουσιακά στοιχεία και για να διαχειριστούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εταιρείες, δίνει μια ταυτότητα στη λειτουργία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις. Η λειτουργία αυτή στην πραγματικότητα, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέχεται από άτομα που δεν έχουν καμία συγκεκριμένη γνώση σχετική με τα ΔΠΙ.

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω εμπόδια υπογραμμίζουν την έλλειψη ειδικών γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το γενικό σύστημα και μπορεί να ξεπεραστεί με την ανάπτυξη γνώσης ΠΙ εντός των επιχειρήσεων. Μία εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που βασίζονται στο διαδίκτυο, για τις επιχειρήσεις. Άνθρωποι από κάθε υπόβαθρο, οι οποίοι εργάζονται σε ΜΜΕ μπορούν να ωφεληθούν από τα μαθήματα αυτά, χωρίς να τίθεται όριο χρόνου ή χρηματικών πόρων.