Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής της Ταρσούς – Μερσίνας (MTOSB)

Η Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής της Ταρσούς (MTOSB) ιδρύθηκε με σκοπό την σταθερή ανάπτυξη υποανάπτυκτων περιοχών, την αντιμετώπιση προβλημάτων εκβιομηχάνισης και την προώθηση της Τουρκικής βιομηχανίας στο μέλλον μέσω της ενθάρρυνσης ανάπτυξης των υποανάπτυκτων χωρίς να δημιουργηθούν περιφερειακές αστάθειες και μέσω σχεδιασμού βιομηχανικών επενδύσεων στις συγκεκριμένες περιοχές σε πλαίσιο προγραμματισμένης ανάπτυξης. Ωστόσο, η οργανωμένη Βιομηχανική Ζώνη της Ταρσούς, έχει δημιουργήσει μια υποδειγματική έννοια εκβιομηχάνισης με τη συνένωση της αυτοπεποίθησης και των πηγών που διαθέτει με την γνώση, την τεχνολογία και την υπομονή και συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της Ζώνης με την στρατηγική προσέγγιση της με σκοπό να ενώσει τις τοπικές με τις εθνικές επιχειρήσεις, τις εθνικές με τις διεθνείς και με την υποστήριξη αξιόλογων επιχειρηματιών. Η MTOSB έχει ένα όραμα μεγαλύτερο από την τοπική ανάπτυξη σε τρεις βασικούς τομείς: τη δημιουργία καινοτομιών, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές.

Η MTOSB είναι επικεφαλής του πακέτου διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου. Επιπλέον η MTOSB θα συνεργαστεί για τη μελέτη του υπόβαθρου, το περιεχόμενο της τοπικής ανάπτυξης και την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα βοηθήσει τα διευθυντικά στελέχη και το τεχνικό προσωπικό των ΜΜΕ.

Η MTOSB θα δείξει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεταφέρει γνωστό και καλό εκπαιδευτικό υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας στην Τουρκία, με την παροχή διαφημιστικών μέσων τα οποία το MTOSB μπορεί να προσεγγίσει, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης.
Η MTOSB θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή των ερευνών αξιολόγησης, των εργαλείων εξασφάλισης ποιότητας και της υποβολής των αναγκαίων εκθέσεων.