Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο Henri Tudor

Το Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο Henri Tudor, ιδρύθηκε το 1987 και δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας του Λουξεμβούργου. Σε Εθνικό επίπεδο. Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η προώθηση της καινοτομίας τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προσφέροντας μια μεγάλη ομάδα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων: έργα Ε & Α, τη μεταφορά τεχνολογίας, την τεχνολογική βοήθεια και τη διαβούλευση, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ειδίκευση, διδακτορική έρευνα, διαχείριση δικτύων καινοτομίας, την δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Το τμήμα που είναι αρμόδιο για το σχέδιο, το Τμήμα Επισκόπησης Τεχνολογίας (CVT) έχει αναπτύξει ικανότητες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ), την ανταγωνιστική νοημοσύνη (ΑΝ), και προσφέρει μεγάλης κλίμακας υπηρεσίες, στους τομείς αυτούς, στην διάθεση των εταιρειών του Λουξεμβούργου καθώς ο ρόλος του είναι η προώθηση της ΑΝ και κυρίως της ΠΙ στη διαδικασία της καινοτομίας των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών. Στον τομέα της ΠΙ το CVT έχει ήδη αναπτύξει με επιτυχία έρευνας, η ΣΕΚ έχει ήδη αναπτυχθεί με επιτυχία πολλά έργα μεταξύ των οποίων και τα Ευρωπαϊκά έργα DIPS, LIIP, IPeuropAware, και είναι ένας ενεργός παίκτης στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Είναι επίσης το κύριο κέντρο εξειδικευμένο στην ανταγωνιστική και τεχνολογική νοημοσύνη στο Λουξεμβούργο.

Το Τμήμα Επισκόπησης Τεχνολογίας (CVT) θα συμμετάσχει στο έργο με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
- Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων;
- Ανάλυση των διαθεσίμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την ΠΙ, σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης (Επικεφαλής του σχετικού πακέτου);
- Αναθεώρηση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος DIPS σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται το νέο έργοDIPS;
- Δοκιμή της μεταφοράς του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος ΠΙ;
- Διαχείριση, στρατηγική αξιοποίησης καθώς και υποβολή έκθεσης αξιολόγησης των στόχων.